زبان و ادبیات

هر آنچه مربوط به زبان و ادبیات است. بویژه زبانهای فارسی، فرانسوی، ایتالیایی، انگلیسی و اسپانیولی

Mistral Gagnant

دانلود آهنگ les minstral gagnant از Renaud

برای ترجمه ی انگلیسی روی ادامه ی مطلب کلیک کنید....

لطفا اگه کسی میدونه Mistral Gagnant یعنی چه به من هم بگه.احتمالا معنیش میشه : باد میسترال میوزد ،باد میسترال با قدرت میوزد،درحالیکه باد میسترال شدیدتر میوزد، یا باد مینسترال برنده میشود...؟ نمیدونم والا...

A m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi
Et regarder les gens tant qu'y en a
Te parler du bon temps qu'est mort ou qui r'viendra
En serrant dans ma main tes p'**** doigts
Pis donner à bouffer à des pigeons idiots
Leur filer des coups d' pieds pour de faux
Et entendre ton rire qui lézarde les murs
Qui sait surtout guérir mes blessures
Te raconter un peu comment j'étais mino
Les bonbecs fabuleux qu'on piquait chez l' marchand
Car-en-sac et Minto, caramel à un franc
Et les mistrals gagnants

A r'marcher sous la pluie cinq minutes avec toi
Et regarder la vie tant qu'y en a
Te raconter la Terre en te bouffant des yeux
Te parler de ta mère un p'tit peu
Et sauter dans les flaques pour la faire râler
Bousiller nos godasses et s' marrer
Et entendre ton rire comme on entend la mer
S'arrêter, r'partir en arrière
Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos bohères
Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres
Et nous niquaient les dents
Et les mistrals gagnants

A m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi
Et regarder le soleil qui s'en va
Te parler du bon temps qu'est mort et je m'en fou
Te dire que les méchants c'est pas nous
Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux
Car ils ont l'avantage d'être deux
Et entendre ton rire s'envoler aussi haut
Que s'envolent les cris des oiseaux
Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie
Et l'aimer même si le temps est assassin
Et emporte avec lui les rires des enfants
Et les mistrals gagnants
Et les mistrals gagnants


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 26 تیر1391ساعت 8:15 قبل از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

فکر کن

دانلود آهنگ Pensa از   Fabrizio Moro از 4shared

http://words3.persiangig.com/02/moro%202.jpg

Pensa
di Fabrizio Moro
Think
by Fabrizio Moro
Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine
Appunti di una vita dal valore inestimabile
Insostituibili perchè hanno denunciato
Il più corrotto dei sistemi troppo spesso ignorato
Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra
Di faide e di famiglie sparse come tante biglie
Su un’isola di sangue che fra tante meraviglie
Fra limoni e fra conchiglie… massacra figli e figlie
Di una generazione costretta non guardare
A parlare a bassa voce
A spegnere la luce
A commentare in pace
Ogni pallottola nell’aria
Ogni cadavere in un fosso

Ci sono stati uomini che passo dopo passo
Hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno
Con dedizione contro un’istituzione organizzata
Cosa nostra… cosa vostra… cos’è vostro?
E’ nostra… la libertà di dire
Che gli occhi sono fatti per guardare
La bocca per parlare le orecchie ascoltano…
Non solo musica non solo musica
La testa si gira e aggiusta la mira ragiona
A volte condanna a volte perdona
Semplicemente

Pensa prima di sparare
Pensa prima di dire e di giudicare
Trova a pensare
Pensa che puoi decidere tu
Resta un attimo
Soltanto un attimo di più
Con la testa fra le mani

Ci sono stati uomini che sono morti giovani
Ma consapevoli che le loro idée
Sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole
Intatte e reali come piccoli miracoli
Idee di uguaglianza idee di educazione
Contro ogni uomo che eserciti oppressione
Contro ogni suo simile
Contro chi è più debole
Contro chi sotterra la coscienza nel cemento

Pensa prima di sparare
Pensa prima di dire e di giudicare
Prova a pensare
Pensa che puoi decidere tu
Resta un attimo
Soltanto un attimo di più
Con la testa fra le mani

Ci sono stati uomini che hanno continuato
Nonostante intorno fosse tutto bruciato
Perchè in fondo questa vita non ha significato
Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato
Gli uomini passano e passa una canzone
Ma nessuno potrà fermare mai la convinzione
Che la giustizia no… non è solo un’illusione

Pensa prima di sparare
Pensa prima di dire e di giudicare
Prova a pensare
Pensa che puoi decidere tu
Resta un attimo
Soltanto un attimo di più
Con la testa fra le mani
Pensa

There were men of which pages have been written
Notes on a life of immeasurable bravery
Irreplaceable because they denounced
The most corrupt systems too often ignored
Men or angels sent to the earth to fight a war
Of feuds and of families scattered as so many balls
On an island of blood that among so many wonders
Between lemons and seashells… massacre sons and daughters
Of a generation forced not to look
To speak in a whisper
To put out the light
To comment with silence
Every bullet in the air
Every body in a ditch

There were men that little by little
Have left a mark with courage and with commitment
With devotion against an organized institution
Our thing…your thing… what is yours?
It’s ours…the freedom to speak
That our eyes were made to watch
The mouth to speak, the ears listen
Not only music not only music
The head turns and adjusts the aim, be clever
At times condemning at times forgiving
Simply

Think before firing
Think before speaking and judging
Try to think
Think that you can decide
Wait a moment
Only a moment more
With your head between your hands

There were men that died young
But they were aware that their ideas
Would last for centuries as important words
Unbroken and real as little miracles
Ideas of equality ideas of education
Against every man that exercises oppression
Against every one against a weaker one
Against he who buries his conscience in the cement

Think before firing
Think before speaking and judging
Try to think
Think that you can decide
Wait a moment
Only a moment more
With your head between your hands

There were men that continued
Although everything around was burning
Because in the end this life has no meaning
If you fear a bomb or a pointed gun
Men passed and a song passes
But no one will ever be able to stop the belief
That justice is not only an illusion

Think before firing
Think before speaking and judging
Try to think
Think that you can decide
Wait a moment
Only a moment more
With your head between your hands
Think

+ نوشته شده در  دوشنبه 26 تیر1391ساعت 7:23 قبل از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

دیگر تا کی؟

دانلود آهنگ Qunto tiempo ancora از Antonacci

http://words3.persiangig.com/02/biaggio.jpg

Quanto tempo e ancora

Non ci credevo, ho detto: "è lei o no?"
tra tanti amici non ti aspettavo qui
solita sera e la solita tribù
tu che mi dici: "stai sempre con i tuoi?"
e ti accompagnava, un emozione forte
e ti accompagnava ancora, la solita canzone

Ma quanto tempo è ancora, ti fai sentire dentro?
quanto tempo è ancora, rimbalzi tra i miei sensi?
quanto tempo è ancora, ti metti proprio al centro?
quanto tempo è ancora, mi viene da star male e sento
che se te ne vai adesso, io potrei morire
che se te ne vai adesso, ancora tu l'amore

ora tanti amici che sono anche i tuoi
guardali bene, non cambieranno mai
saluti e baci, poi, prendi e te ne vai

Sì, forse è meglio, così non mi vedrai
piangere poi ridere, poi, prenderti un po' in giro
fingere davanti a tutti, di aver dimenticato

Ma quanto tempo è ancora, ti fai sentire dentro?
quanto tempo è ancora, rimbalzi tra i miei sensi?
quanto tempo è ancora, ti metti sempre al centro?
quanto tempo è ancora, ancora tu l'amore?

Ma quanto tempo è ancora, ti fai sentire dentro?
quanto tempo e ancora, rimbalzi tra i miei sensi?
quanto tempo e ancora, ti metti sempre al centro?
quanto tempo e ancora, ancora tu l'amore?English

How Long Still?

I didn't believe in it and I asked myself:”Is it she or not?”
I didn't expect you here among a crowd of friends.
A usual evening and a usual company.
You ask me:”Are you always with yours?”
And a strong emotion accompanied you
And a usual song accompanied you as well.

But how long will you be still inside of me?
How long will you still live in my feelings?
How long will you be still the most important?
How long will you still hurt me?
And I feel that if you leave now, I can die
That if you leave now...You will be still my love...

Many friends.. and they are also yours
Look at them good -they will never change.
You are saying goodbye and kissing them and then you are leaving.

Yes, maybe, it will be better like this if you don't see me,
To cry and then to laugh, to deceive you a bit,
To pretend to all that I have forgotten.

But how long will you be still inside of me?
How long will you still live in my feelings?
How long will you be still the most important?
How long will you be still my love?

But how long will you be still inside of me?
How long will you still live in my feelings?
How long will you be still the most important?
How long will you be still my love?


+ نوشته شده در  دوشنبه 26 تیر1391ساعت 6:47 قبل از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

عشق از نو

اونهایی که مسابقات اوقو ویزیون (eurovisione) سال 2011 رو دیدن حتما ترانه ی کشور بوسنی و هرزگوین رو هم گوش دادن.وقتی داشتم این مسابقه رو نگاه میکردم،همه اش منتظر بودم که اونا اول شن اما نشدن.امروز تصمیم گرفتم این ترانه ی بسیار زیبا و شنیدنی رو توی وبلاگم بزارم تا کسانی که نشنیدن ،بهش گوش بدن و لذت ببرن...

دانلود love in rewind  از Dino Merlin

http://words3.persiangig.com/01/dino%20merlin%20%28love%20in%20rewind%29.jpg


English

Love in rewind

One to hundred
multiplied by you
it all looks great
it all looks good

Healthy children
go to school
My daughter’s in love
my son loves too

Oh, on the surface…
oh, in the distance…
it’s all the same.

Oh, in the darkness…
oh, don’t you notice
what a differnet game

REF.
If you take this life
from me today
tare it up and bury me away.

For just one,two, three songs of mine,
hundred worries of mine..
your love, your love in rewind.

For just one,two, three songs of mine,
hundred worries of mine..
and love, love in rewind

Sito, sito, sito, sito

One to hundred
multiplied by two
it’s less about me,
it’s less about you.

We keep on running from certainty
But don't know where to run from reality

(Kad se moj život malo prosije
Pa na vrhu ostane najkrupnije)

L'amore riavvolto

Da uno a cento
moltiplicato da te
tutto appare grande
tutto appare bello

Bambini sani
vanno a scuola
Mia figlia è innamorata
e anche mio figlio ama

Oh, sulla superficie
oh, nella lontananza...
è tutto uguale

Oh, nell'oscurità...
Oh, non ti sei accorta
che il gioco è diverso

RIT.
Se mi togliessi la vita
oggi
equilibrala e seppelliscimi lontano

Per solo una, due, tre delle mie canzoni,
centinaia di mie preoccupazioni
il tuo amore, il tuo amore torna indietro

Per solo una, due, tre delle mie canzoni,
centinaia di mie preoccupazioni
il tuo amore, il tuo amore torna indietro

Sito, sito, sito, sito

Da uno a cento
moltiplicato per due
è di meno per me
è di meno per te

continuiamo a scappare dalla certezza
ma non so dove correre per scappare alla realtà

(quando la mia vita è un po' più semplice
….)

+ نوشته شده در  پنجشنبه 22 تیر1391ساعت 11:29 قبل از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

ما که رفتیم..

دانلود آهنگ je m'en vais از Cali

http://words3.persiangig.com/01/cali.jpg

Je me frotte les mains
En pensant à tout ça
Tout ce que je vais prendre
C'est du plaisir, que du plaisir.

Je me frotte les mains
En passant près de toi
Et je souffle dans ton cou
Comme un vampire

J'adore vivre depuis ce matin
Au creux de cette nuit vaincue
J'ai vue j'ai su que c'était foutu

J'adore vivre depuis ce matin
Depuis que je sais qui je suis
Que je te quitte que c'est fini

(Refrain)
Je m'en vais ...
Je m'en vais ...
Je m'en vais ...
Je m'en vais ...

T'appelleras ça une mutinerie
Oui... j'ai précipité le capitaine par dessus bord
Et je mets le cap très loin très loin d'ici
Quand le bateau s'éloigne j'entends ses cris, encore

J'ai vu ton mouchoir blanc hissé
Derriere ton chagrin retranché
Je ne tirerai pas lachement sur les blessés

Je ne suis pas encore mort
On ne s'est pas entretués
Alors je selle ma monture
Je repars a l'aventure

(au Refrain)

On s'est trimballés
De droite et de gauche
Entre extase et chagrin
Je te dis au revoir de la main

Non n'insistons plus non
Ca ne sers a rien
Cette sale histoire nous a fait les poches
Je te dis au revoir c'était bien

Tu étais presque belle
J'étais pas loin d'être fidel
Notre histoire devait être
Un conte de fées

Tu étais presque belle
J'étais pas loin d'être fidel
Notre histoire a failli
Tu tibubes toute fripée
Mais je m'en vais

(au Refrain)

Tu étais presque belle
J'étais pas loin d'être fidel
Notre histoire devait être
Un conte de fées

Tu étais presque belle
J'étais pas loin d'être fidel
Notre histoire a failli
Tu tibubes toute fripée
Mais je m'en vais

+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 تیر1391ساعت 0:37 قبل از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

سرزمین پنهان

دانلود آهنگ secret land از Sandra

i remember
leaves were fallin' down
in St. Germain
it was a cold November
you went away
an' i got a dream

nobody knows who i am
maybe you would understand
anybody knows what i am
down in a secret land

nobody knows how i try
not to tell another lie
anybody knows in the end
i'll find a secret land

i need you
i feel you
i can't life without you
so long

i know that
we parted
i'll stay in this town
cause i miss you so

i feel it
i mean it
the secret that
i'm gonna show

an' i turn back
i see that
all my love had to fail
but i miss you so

nobody knows who i am
maybe you would understand
anybody knows what i am
down in a secret land

nobody knows how i try
not to tell another lie
anybody knows in the end
i'll find a secret land

+ نوشته شده در  سه شنبه 20 تیر1391ساعت 11:50 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

می دانم باز هم یکدیگر را خواهیم دید

دانلود آهنگ maybe tonight از Nicole Attkins

http://words3.persiangig.com/01/nicole%20attkins.jpg

I foresaw you like an old ghost story
From a family tree that was handed down to me

I've known you like a siren song that warns
I've been informed you could be the death of me

But patience bounds an eternal stone
You were meant to be mine
I draw a door with the cards of gods
In a great and faded time

I know we'll meet again
Maybe tonight
Just tell me where and when
I know it's never sure
Maybe tonight (2x)

Sky whispers in a baritone
That the mystery always beat what i entomb

Search the the dial for what i need to know
They don't play the songs on my radio

+ نوشته شده در  جمعه 16 تیر1391ساعت 11:57 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

من يك ايتاليايي واقعي ام...

يه زموني كاوه    توي وبلاگش يه آهنگ گذاشته بود از Toto Cutugno به نام italiano كه خوب آهنگ خيلي معروف و محبوبيه.

امروز من ميخواهم چند اجراي ديگه از چند خواننده ي ديگه رو براتون بزارم.

http://words3.persiangig.com/01/toto.bmp

نخست از خود Toto Cutugno

2- از يك خواننده ي ناشناس (هر كي ميدونه كيه ،لطفا به منم بگه)

3- از ليلا(Leila)

4- از يك خواننده ي ناشناس ديگه (هر كي ميشناسه ،لطفا معرفي كنه)

5- از Dosco Mafia

6- و در انتها موزيك بي كلام

و همچنين ترجمه ي خود كاوه...   

Lasciatemi cantare

con la chitarra in mano
lasciatemi cantare
sono un italiano

بگذار تا بخوانم

با گيتاري در دست

بگذار تا بخوانم

من يك ايتاليايي هستم

 

Buongiorno Italia gli spaghetti al dente
e un partigiano come Presidente
con l'autoradio sempre nella mano destra
e un canarino sopra la finestra

روز بخير ايتاليا با اسپاگتي هاي تردت

و پارتيزاني مثل رئيس جمهور

با راديوي اتومبيلي هميشه در دست راست

و قناري كوچكي بالاي پنجره

 

Buongiorno Italia con i tuoi artisti
con troppa America sui manifesti
con le canzoni con amore, con il cuore
con piu' donne sempre meno suore

روز بخير ايتاليا با هنرمندانت

(همراه) با آمريكايهاي زيادي روي پوسترها

با ترانه هايي درباره عشق و قلب

با زناني هميشه بيشتر از راهبه ها

 

Buongiorno Italia
buongiorno Maria
con gli occhi pieni di malinconia
buongiorno Dio
lo sai che ci sono anch'io

روز بخير ايتاليا

روز بخير ماريا (مريم مقدس)

با چشماني پر از غم

روز بخير خدا

ميداني من نيز اينجا هستم

 

Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano
lasciatemi cantare
una canzone piano piano
Lasciatemi cantare
perche' ne sono fiero
sono un italiano
un italiano vero

بگذار تا بخوانم

با گيتاري در دست

بگذار تا بخوانم

ترانه اي را آهسته آهسته

بگذار تا بخوانم

زيرا افتخار ميكنم (كه)

يك ايتاليايي هستم

يك ايتاليايي واقعي

 

Buongiorno Italia che non si spaventa
e con la crema da barba alla menta
con un vestito gessato sul blu
e la moviola la domenica in TV
Buongiorno Italia col caffe' ristretto
le calze nuove nel primo cassetto
con la bandiera in tintoria
e una 600 giu' di carrozzeria

روز بخير ايتاليايي كه نميترسد

و با خمير ريشي به طعم نعناع

با لباس آبي راه راه

و موویولای يكشنبه در تلوزيون

روز بخير ايتاليا با قهوه ريسترتو (نوعي قهوه كوچك اما قوي)

جورابهاي جديد در اولين كشو

با پرچمهايي در خشك شوئيها

و يك (فيات) 600 شكسته

+ نوشته شده در  چهارشنبه 14 تیر1391ساعت 9:38 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

ورونا (Verone)

دانلود آهنگ  Vérone از romeo et juliette 

برای ترجمه ی اسپانیولی ،روي ادامه ي مطلب كليك كنيد

French

Vérone

Vous qui croyez avoir tout vu,
vous qui avez voyagé, qui avez lu,
que plus rien jamais n'étonne...
Bienvenue à Vérone!

Vous qui trouvez que l'homme est bon
parce qu'il sait faire de belles chansons.
Si vous trouvez que celle-ci est bonne...
Bienvenue à Vérone!

Bien sûr ici, c'est comme ailleurs,
les hommes ne sont ni pires ni meilleurs.
Eh! Vous qui venez chez nous ce soir
par erreur ou par hasard...

{Refrain}
Vous êtes à Vérone, la belle Vérone.
La ville où tout le monde se déteste,
on voudrait partir mais on reste.
Ici c'est pas l'amour des rois,
ici deux familles font la loi.
Pas besoin de choisir ton camp
on l'a fait pour toi y a longtemps.
Vous êtes à Vérone, on parle de Vérone,
ici le venin de la haine coule dans nos vies,
coule dans nos veines.
Bien sûr nos jardins sont fleuris,
bien sûr nos femmes sont belles et puis
c'est comme un paradis sur terre
mais nos âmes elles sont en enfer.
Vous êtes à Vérone.

Vous qui le soir vous endormez
en étant certain d'être aimés.
Ici, on n'est sûr de personne.
Bienvenue à Vérone!

C'est vrai nous sommes bénis des dieux,
ici on meurt mais on meurt vieux.
Ici chacun à sa couronne
c'est comme ça à Vérone.

Bien sûr ici, c'est comme ailleurs,
les hommes ne sont ni pires ni meilleurs.
Eh! Vous qui venez chez nous ce soir
par erreur ou par hasard...

{Refrain x2}
Vous êtes à Vérone, la belle Vérone.
La ville où tout le monde se déteste,
on voudrait partir mais on reste.
Ici c'est pas l'amour des rois,
ici deux familles font la loi.
Pas besoin de choisir ton camp
on l'a fait pour toi y a longtemps.
Vous êtes à Vérone, on parle de Vérone,
ici le venin de la haine coule dans nos vies,
coule dans nos veines.
Bien sûr nos jardins sont fleuris,
bien sûr nos femmes sont belles et puis
c'est comme un paradis sur terre
mais nos âmes elles sont en enfer.
Vous êtes à Vérone.

Vérone! Vérone!
Vous êtes à Vérone...

English

Verona

You who think you’ve seen it all
You who have traveled, who have read
You who are never surprised...
Welcome to Verona

You who find that Man is good
Because he knows how to write beautiful songs
If you find that this one is good...
Welcome to Verona

Of course, here, as elsewhere
Men are neither worst nor best
Hey! You who have come here tonight
By mistake or by chance...

[Refrain]
You are in Verona, beautiful Verona
The city where everyone is hated
We’d like to leave but we stay
Here, love is not king
Here, two families make the law
No need to choose your camp
We chose it for you long ago
You are in Verona; we speak of Verona
Here, the venom of hate runs through our lives
As it does through our veins
Of course, our gardens are full of flowers
Of course, our women are beautiful and then
It’s like Paradise on Earth
But our souls are in Hell
You are in Verona

You who go to bed at night
Certain of being liked
Here we are sure of no one
Welcome to Verona

It’s true we are blessed by the gods
Here we die but we die old
Everyone to his crown
It’s like that in Verona

Of course, here, as elsewhere
Men are neither worst nor best
Hey! You who have come here tonight
By mistake or by chance...

[Refrain x2]
You are in Verona, beautiful Verona
The city where everyone is hated
We’d like to leave but we stay
Here, love is not king
Here, two families make the law
No need to choose your camp
We chose it for you long ago
You are in Verona; we speak of Verona
Here, the venom of hate runs through our lives
As it does through our veins
Of course, our gardens are full of flowers
Of course, our women are beautiful and then
It’s like Paradise on Earth
But our souls are in Hell
You are in Verona

Verona! Verona!
You are in Verona...
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 13 تیر1391ساعت 3:39 قبل از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

لحظه ای صلح

دانلود آهنگ un attimo di pace از Eros Ramazzotti

ترجمه ي اسپانيولي در ادامه ي مطلب

http://www.lyricsmusica.it/img/canzoni/e/eros-ramazzotti-un-attimo-di-pace-75051432.jpg


Italian

Un attimo di pace

Oggi io non ho proprio voglia
di vedere gente intorno
chiudi tutte le porte
oggi dico no
a chi mi imbroglia
chi manovra ogni giorno
verità capovolte...

Me ne sto qui da solo con te
e il pericolo che c'è
lo terremo a distanza
me ne sto qui da solo con te
voglio farlo prima che
il cielo crolli sulla stanza...

Fammi respirare solo
un attimo di pace
questo sorso d'aria pura fin che c'è
voglio dedicarmi solo
agli affetti a me più cari
specialmente se si tratta di te

Fammi assaporare questo
attimo di pace
per sentirlo fino in fondo dentro me
oggi che anche i sogni atterrano
e chiudono le ali
perché tempo di volare... non è

Vista la città dalla collina
sembra un gigantesco flipper
con tutte quelle luci...
anche se questo un gioco non è...
le palline siamo noi
schizzate in una folle danza...

Fammi respirare solo
un attimo di pace
questo sorso d'aria pura fin che c'è
voglio dedicarmi solo
agli affetti a me più cari
specialmente se si tratta di te

Fammi assaporare questo
attimo di pace via da ogni
guerra che anche tu non vuoi
dalle raffiche di immagini
e spargimenti vari
d'inchiostro velenoso intorno a noi...

Un momento così
chissà quando poi ritornerà
un momento così
io vorrei davvero fosse la normalità

Fammi respirare solo
un attimo di pace
questo sorso d'aria pura fin che c'è
voglio dedicarmi solo
agli affetti a me più cari
specialmente se si tratta di te

Fammi assaporare questo
attimo di pace
per sentirlo fino in fondo dentro me
oggi che anche i sogni atterrano
e chiudono le ali
perché tempo di volare... non è

English

A Moment Of Peace

TODAY I DONT WANT
TO SEE PEOPLE AROUND
CLOSE ALL THE DOORS
TODAY I SAY ’NO’
TO THE ONES THAT CONFUSE ME
WHO EVERYDAY CHANGES
THE TRUTH UPSIDE DOWN

I’M HERE ALONE WITH YOU
AND THE DANGER THAT EXIST
WE’LL PUT ON DISTANCE
I’M HERE ALONE WITH YOU
I WANT TO FINISH BEFORE
THE SKY FALLS DOWN ON THE ROOM

LET ME BREATHE
A MOMENT OF PEACE
THIS LAST DRAUGHT OF FRESH AIR
I WANT TO DEDICATE MYSELF ONLY
TO MY DEAREST FEELINGS
ESPECIALLY IF IT’S ABOUT YOU [IF THEY ARE FOR YOU]

LET ME ENJOY THIS
MOMENT OF PEACE
TO FEEL IT DEEP INSIDE ME
TODAY WHEN EVEN DREAMS LAND
AND CLOSE THEIR WINGS
BECAUSE IT’S NOT THE TIME TO FLY

SEE THE TOWN FROM THE HILL
IT SEEMS LIKE AN ENORMOUS FLIPPER
WITH ALL THESE LIGHTS
EVEN THOUGH THIS IS NOT A GAME..
WE ARE THE MARBLES
DARTED IN A CRAZY DANCE

LET ME BREATHE
A MOMENT OF PEACE
THIS LAST DRAUGHT OF FRESH AIR
I WANT TO DEDICATE MYSELF ONLY
TO MY DEAREST FEELINGS
ESPECIALLY IF IT’S ABOUT YOU [IF THEY ARE FOR YOU]

LET ME ENJOY THIS
MOMENT OF PEACE AWAY FROM EVERY
WAR THAT YOU DONT WANT EITHER
FROM THE GUST OF IMAGES
AND VARIOUS SPREADINGS
OF TOXIC INK AROUND US

A MOMENT LIKE THAT
WHO KNOWS WHEN IT WILL BE BACK
A MOMENT LIKE THAT
I WISH IT COULD BECOME A NORMAL THING

LET ME BREATHE
A MOMENT OF PEACE
THIS LAST DRAUGHT OF FRESH AIR
I WANT TO DEDICATE MYSELF ONLY
TO MY DEAREST FEELINGS
ESPECIALLY IF IT’S ABOUT YOU [IF THEY ARE FOR YOU]

LET ME ENJOY THIS
MOMENT OF PEACE
TO FEEL IT DEEP INSIDE ME
TODAY WHEN EVEN DREAMS LAND
AND CLOSE THEIR WINGS
BECAUSE IT’S NOT THE TIME TO FLY

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 13 تیر1391ساعت 3:0 قبل از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

آواز من سرود عشق است.حال آن را برای تو میخوانم...

دانلود آهنگ melodramma   از Andrea Bocelli

http://photos.mp3va.com/220/01/10/011001.jpg

Questa mia canzone
Inno dell'amore
Te la canto adesso
Con il mio dolor
Così forte, così grande
che mi trafigge il cuor.

Ma limpido è il mattino
tra i campi odor di vino
Io ti sognavo e adesso
Ti vedo ancora lì
Ah, quanta nostalgia
Affresco di collina
Io pìango che pazzia
Fu andarsene poi via.

Questa melodia
Inno dell'amore
Te la canto e sento
Tutto il mio dolor
Così forte, così grande
che mi trafigge il cuor.

Ma limpido è il mattino
tra i campi un gran mulino
lì è nato il mio destino
amaro senza te…
amaro senza te.

E questo core canta
Un dolce melodramma
È l'inno dell'amor
Che canterò per te
È un melodramma che
Che canto senza te.

+ نوشته شده در  سه شنبه 13 تیر1391ساعت 2:53 قبل از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

شادي

دانلود آهنگ felicità از Albano & Romania Power

براي ترجمه هاي انگليسي و فرانسوي  ،روي ادامه ي مطلب كليك كنيد

http://www.mondonews24.com/wp-content/uploads/Albano-Carrisi-tumore.jpg

Italian

Felicita

1.
Felicita e tenersi per mano andare lontano.
La felicita e il tuo squardo innocente in mezzo alla gente.
La felicita e restare vicini come bambini.
La felicita felicita.

2.
Felicita e un cuscino di piume l'acqua del fiume che passa e va.
E' la pioggia che scende dietro le tende.
La felicita e abbassare la luce per fare pace.
La felicita felicita.

3.
Felicita e un bicchiere di vino con un panino.
La felicita e lasciarti un biglietto dentro al cassetto.
La felicita e cantare a due voci quanto mi piaci.
La felicita felicita.

Coro:
Senti nell'aria c'e gia
la nostra canzone d'amore che va
come un pensiero che sa di felicita.
Senti nell'aria c'e gia
un raggio di sole piu caldo che va
come un sorriso che sa di felicita.

4.
Felicita e una sera a sorpresa la luce accesa e la radio che va.
E'un biglietto d'auguri pieno di cuori.
La felicita e una telefonata non aspettata.
La felicita felicita.

5.
Felicita e uns spiaggia di notte l'onda che batte.
La felicita e una mano sul cuore piena d'amore.
La felicita e aspettare l'aurora per fario ancora.
La felicita felicita.

Coro:
Senti nell'aria c'e gia
la nostra canzone d'amore che va
come un pensiero che sa di felicita.
Senti nell'aria c'e gia
un raggio di sole piu caldo che va
come un sorriso che sa di felicita.

شادی

1.
شادی بخ معنای گرفتن دست یکدیگر و رفتن به دوردست هاست.
شادی نگاه معصومانه ی تو در میان مردم است.
شادی یعنی باهم بودن همچون کودکان.
شادی ، سرور

2.
شادی یک بالش پر غو است، آب رودخانه ای است که جاری می شود.
آب بارانی است که از سقف خانه خا پایین می ریزد.
شادی به معنای خاموش کردن چراغ ها برای به دست آوردن آرامش است.
شادی ، سرور

3.
شادی یک جام شراب همراه با یک ساندویچ است.
شادی گذاشتن یک یاد داشت در کمد لباسی است.
شادی خواندن ما در باره ی دوست داشتنمان است.
شادی ، سرور

chorus:
احساسش کن، در هوای آزاد این جا هنوز هم
آهنگ عشق ما پرواز می کند/می رود
درست مانند اندیشه ای که شادی را می شناسد.
احساسش کن، در هوای آزاد هنوز هم
یک اشعه ی گرم خورشید که می رود
درست مانند لبخندی که درباره ی شادی می داند.

4.
شادی یک شب غافلگیر کننده است، با چراغی روشن و رادیو ای که می خواند.
یک کارت تبریک تولد پر از قلب است.
شادی یک تماس تلفنی غیر منتظره است.
شادی، سرور

5.
شادی کنار دریا در شب است همراه با امواجی که ساحل را می کوبد.
شادی دستی است بر روی یک قلب پر از عشق.
شادی منتظر بودن برای تکرار شدن طلوع خورشید است
شادی، سرور

chorus:
احساسش کن، در هوای آزاد این جا هنوز هم
آهنگ عشق ما پرواز می کند/می رود
درست مانند اندیشه ای که شادی را می شناسد.
احساسش کن، در هوای آزاد هنوز هم
یک اشعه ی گرم خورشید که می رود
درست مانند لبخندی که درباره ی شادی می داند.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 13 تیر1391ساعت 2:16 قبل از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

در بندر آمستردام

دانلود آهنگ dans le port d'Amesterdam  از Jacques Brel

http://101language.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bf76e_1398344-jacques-brel-amsterdam--jacky.jpgFrench

Dans le Port d'Amsterdam

Dans le port d`Amsterdam
Y a des marins qui chantent
Les rêves qui les hantent
Au large d`Amsterdam
Dans le port d`Amsterdam
Y a des marins qui dorment
Comme des oriflammes
Le long des berges mornes
Dans le port d`Amsterdam
Y a des marins qui meurent
Pleins de bière et de drames
Aux premières lueurs
Mais dans le port d`Amsterdam
Y a des marins qui naissent
Dans la chaleur épaisse
Des langueurs océanes

Dans le port d`Amsterdam
Y a des marins qui mangent
Sur des nappes trop blanches
Des poissons ruisselants
Ils vous montrent des dents
A croquer la fortune
A décroisser la lune
A bouffer des haubans
Et ça sent la morue
Jusque dans le coeur des frites
Que leurs grosses mains invitent
A revenir en plus
Puis se lèvent en riant
Dans un bruit de tempête
Referment leur braguette
Et sortent en rotant

Dans le port d`Amsterdam
Y a des marins qui dansent
En se frottant la panse
Sur la panse des femmes
Et ils tournent et ils dansent
Comme des soleils crachés
Dans le son déchiré
D`un accordéon rance
Ils se tordent le cou
Pour mieux s`entendre rire
Jusqu`à ce que tout à coup
L`accordéon expire
Alors le geste grave
Alors le regard fier
Ils ramènent leur batave
Jusqu`en pleine lumière

Dans le port d`Amsterdam
Y a des marins qui boivent
Et qui boivent et reboivent
Et qui reboivent encore
Ils boivent à la santé
Des putains d`Amsterdam
De Hambourg ou d`ailleurs
Enfin ils boivent aux dames
Qui leur donnent leur joli corps
Qui leur donnent leur vertu
Pour une pièce en or
Et quand ils ont bien bu
Se plantent le nez au ciel
Se mouchent dans les étoiles
Et ils pissent comme je pleure
Sur les femmes infidèles
Dans le port d`Amsterdam
Dans le port d`Amsterdam.

In the port of Amsterdam

In the port of Amsterdam
There are sailors who sing
Of the dreams that haunt them
Off of Amsterdam
In the port of Amsterdam
There are sailors who sleep
Like the banners
The hills along the banks
In the port of Amsterdam
There are sailors who die
Full of beer and stories
At the first light
But in the port of Amsterdam
There are sailors who are born
In the thick heat
Of broiling oceans

In the port of Amsterdam
There are sailors who eat
On the too-white tablecloths
The dripping fish
They show us their teeth
That crunch on their fortune
That decrease the moon
That are famished
And that smell like cod
Until the container of fries
Invites their fat hands
To come back for more
And they lift them in laughter
With noise like a storm
Closing their flies
And they leave belching

In the port of Amsterdam
There are sailors who dance
While rubbing their bellies
On the bellies of girls
And they turn and they dance
Like spitting suns
In the tearing sound
Of a dreadful accordion
They twist their backs
To better hear the laughter
Until suddenly
The accordion breaks
Now, serious action
Now, a proud look
They bring back their dutchwomen
Until full light

In the port of Amsterdam
There are sailors who drink
And who drink and drink again
And who continue to drink
They drink to the health
Of the whores of Amsterdam
Of Hamburg or of others
Finally they drink to girls
Who give them their beautiful bodies
Who give them their virtue
For pieces of gold
And once they have drunk well
They turn their noses to the sky
Blow their noses in the stars
And they piss like I cry
On the prostitutes
In the port of Amsterdam
In the port of Amsterdam

+ نوشته شده در  دوشنبه 12 تیر1391ساعت 8:51 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

نترس

دانلود آهنگ dont panic از coldplay

برای ترجمه های فرانسه ،ایتالیایی و اسپانیولی از این منبع ،روی ادامه ی مطلب کلیک کنید

http://blahblahblahscience.com/wp-content/uploads/2011/06/coldplay.jpg

Bones sinking like stones

All that we've fought for
Homes, places we've grown
All of us are done for

We live in a beautiful world
Yeah we do, yeah we do
We live in a beautiful world

Bones sinking like stones
All that we've fought for
Homes, places we've grown
All of us are done for

We live in a beautiful world
Yeah we do, yeah we do
We live in a beautiful world

We live in a beautiful world
Yeah we do, yeah we do
We live in a beautiful world

Oh all that I know
There's nothing here to run from
'Cause yeah
Everybody here's got somebody to lean onادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 12 تیر1391ساعت 6:52 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

شش روبان

دانلود آهنگ six ribbons از Jon English

If I were a minstrel, I?d sing you six love songs,
To tell all the world, of the love that we share
If I were a merchant, I?d bring you six diamonds,
With six blood red roses, for my love to wear
But I am a simple man, a poor common farmer,
So take these six ribbons, to tie back your hair

Yellow and brown, blue as the sky,
Red as my blood, blue as your eye

If I were a nobleman, I'd bring you six carriages
With six snow white horses, to take you anywhere
If I were the emperor (yellow and brown),
I'd build you six palaces (blue as the sky),
With six hundred servants (red as my blood)
For comforting fare (green as your eyes)
But I am a simple man, a poor common farmer,
So take these six ribbons, to tie back your hair

If I were a minstrel, I?d sing you six love songs,
To tell all the world, of the love that we share
So be not afraid my love, you?re never alone love,
While you wear my ribbons, tyin? back your hair
Once I was a simple man, a poor common farmer,
I gave you six ribbons, to tie back your hair

Tooralee, tooralie, all I can share,
Is only six ribbons, to tie back your hair
Tooralee, tooralie, all I can share,
I gave you six ribbons, to tie back your hair

+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 تیر1391ساعت 3:45 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

از یادگار تا یادگار

دانلود آهنگ بی نظیر From souvenirs to souvenirs از Demis Roussos

A lonely room and empty chair
another day so hard to bear
the things around me that I see remind me
of the past and how it all used to be

From souvenirs to more souvenirs I live
with days gone by when our hearts had all to give
from souvenirs to more souvenirs I live
with dreams you left behind
I'll keep on turning in my mind

There'll never be another you
no one will share the worlds we knew
and now that loneliness has come to take your place
I close my eyes and see your face

+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 تیر1391ساعت 3:4 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

خداحافظ عشق من،خداحافظ...!

دانلود آهنگ goodbye my love , goodbye از Demis Roussos

Hear the wind sing a sad, old song
it knows ý'm leaving you today
please dont cry or my heart will break
when I go on my way

Choris:

goodbye my love goodbye
goodbye and au revoir
as long as you wait for me
I'll never be too far

goodbye my love goodbye
I always be true
so hold me in your dreams
till I come back to you

see the stars in the sky above
they'll shine wherever I may roam
I'll pray every lonely night
That soon they'll guide me home

+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 تیر1391ساعت 3:0 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

سلام (سرانجام صلح و صفا...)

دانلود آهنگ Salam , la paz al final  از Albania

 

Soy un hombre mas bien norma
Donde manda el carazon
Por que mundo anda mal
Y no quiere entrar el razon
Si fuera un angel trataria
De convertir la guerra en paz
Y tu maravillosa judia
Tu sangre no correra ya mas
Salam la paz al final, salam salam ‘alaikome
Salam la paz al final, salam salam ‘alaikome

Kul yom bi fakarni
Wil `alam bi nawarli
Ninsa il fat wil madi
Wi bukra nit-hak win ghani

(chorus)
Salam ahlan wasahlan
Salam salam `alaikom
Salam ahlan wasahlan
Salam salam `alaikom

Ahlan nas fi alf malyon

Todos los hombres de la tierra juntos
En un mismo festin

Eed wisa`ada kul yom

No pasa en alto por un solo fin
Inshala inshala halleluiah
Inshala inshala halleluiah
Inshala halleluiah

(chorus)

+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 تیر1391ساعت 2:37 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

نه تو را دارم،نه تو را فراموش ميكنم...

 دانلود آهنگ ni te tengo ,ni te olvido از Julio Iglesias

براي ترجمه ي ايتاليايي ،روي ادامه ي  مطلب كليك كنيد


Ni te tengo ni te olvido

Yo no sé que hacer contigo
Ni te tengo ni te olvido
Ni quiero seguir asíer gaviotas sin saber volar
Hicimos tantas cosas sin pensar.
Juguete de tus caprichos.

Para que quererte tanto
Para que tanto deseo
Para que este loco amor
Que lo quiero y no lo quiero.

Y es que ya me acostumbré
A tu forma de entregarte
Al calor que hay en tu piel
Y al placer de acariciarte

Cuando te sientes mujer
No hay cariño para darte
Cuando te sientes mujer,
Que daría por tener
Tus caricias cada día
Y poderte complacer
Cada vez que fueras mía
Que daría por saber
Que jamás te perdería.

No acierto a ver el camino
Que me separe de ti
No puedo seguir contigo
Ni puedo vivir sin ti.

Que daría por tener
Tus caricias cada día
Y poderte complacer
Cada vez que fueras mía
Que daría por saber
Que jamás te perdería.

No acierto a ver el camino
Que me separe de ti
No puedo seguir contigo
Ni puedo vivir sin ti.

I can't have you nor forget you

I don't know what to do with you
I can't have you nor forget you
I don't want to follow seagulls without knowing how to fly
We did so much without thinking
A toy of your whims*

Why should I love you so
Why so much desire
Why this crazy love
that I both want and don't want

And it's that I've become accustomed
to your manner of surrender
to the warmth of your skin
to the pleasure of caressing you

When you feel like a woman
there is no love to give
when you feel like a woman
what I would give
to have your caresses every day
and be able to indulge you
every day that you'd be mine
What I would give to know
that I'd never lose you

I fail to see the road
that would separate me from you
I cannot continue with you
Nor live without you

What I would give
to have your caresses every day
and be able to indulge you
every day that you'd be mine
What I would give to know
that I'd never lose you

I fail to see the road
that would separate me from you
I cannot continue with you
Nor live without you

*or caprice (literally translated)ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 تیر1391ساعت 1:34 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

موج آبي

دانلود آهنگ une vague bleue از michele torr

http://djbrecord.free.fr/torr040.jpg

Une vague bleue qui veut m'emporter
C'est comme un amour qui aurait existé
C'est comme un soleil là-haut dans le ciel
Ce n'est rien que moi tombant dans tes bras

Une vague bleue qui veut m'emporter
C'est comme une histoire que j'aurais inventée
C'est comme le vent un soir de printemps
Ce n'est rien que moi dansant avec toi

(Refrain)
Je danse avec toi, je ris avec toi
Je flirt avec toi, mon Dieu comme j'aim' ça
Je dors avec toi, je rêve de toi
Je suis dans tes bras et pour longtemps je crois

Une vague bleue qui veut m'emporter
C'est comme un secret que j'aurais bien gardé
C'est comme une fleur posée sur mon coeur
Ce n'est rien que moi dormant contre toi
(au Refrain)

Une vague bleue qui veut m'emporter
C'est comme un espoir que j'aurais effleuré
C'est comme un bateau voguant sur les flots
Ce n'est rien que moi rêvant près de toi
(au Refrain, 2x)

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 تیر1391ساعت 5:46 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

وقتي به تو نياز دارم...

دانلود آهنگ when I need you  از Leo Sayers

http://words2.persiangig.com/new/pic/leo%20sayeres.bmp

When I need you
I just close my eyes and I'm with you
And all that I so wanna give you
It's only a heartbeat away

When I need love
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day
Miles and miles of empty space in between us
The telephone can't take the place of your smile
But you know I won't be travelin' forever
It's cold out, but hold out, and do I like I do

When I need you
I just close my eyes and I'm with you
And all that I so wanna give you, babe
It's only a heartbeat away
It's not easy when the road is your driver
Honey that's a heavy load that we bear
But you know I won't be traveling a lifetime
It's cold out, but hold out, and do like I do

Oh, I need you

[Instrumental Interlude]

When I need love
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day

When I need you
I just close my eyes
And you're right here by my side
Keeping me warm night and day
I just hold out my hands
I just hold out my hand
And I'm with you darlin'
Yes, I'm with you darlin'
All I wanna give you
It's only a heartbeat away

Oh, I need you darling

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 تیر1391ساعت 4:56 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

رنگ اشك ها

دانلود آهنگ la couleur des larmes از michele torr

http://ecx.images-amazon.com/images/I/41XCTT19QML._SL500_AA300_.jpg


C’est bleu c’est gris c’est transparent
Couleur de l’air du temps
C’est bleu c’est pâle et c’est brillant
Comme un éclat de diamant
C’est difficile à définir
C’est presque impossible à décrire.

C’est doux mais ça brûle et ça mord
Salé comme le remords
Parfois c’est clair com’ le bonheur
Parfois lourd com’ le malheur
Je n’en ai jamais vu de près
Sur des images ou des portraits.

Dites-moi quelle est la couleur
De la pluie qui tombe du cœur
Quelquefois quand je la regarde
Je crois voir le fond de mon âme
Dites-moi quel est le talent
Qui saura peindre ces torrents
Désespoirs d’une vie de femme
Quelle est la couleur de mes larmes.

Quand elles venaient de tes yeux
Si bleus et si amoureux
Tes larmes je les aimais bien
C’est loin mais je m’en souviens
Je n’ai pas connu après toi
D’aussi douces larmes de joie.

Dites-moi quelle est la couleur
De la pluie qui tombe du cœur
Quelquefois quand je la regarde
Je crois voir le fond de mon âme
Dites-moi quel est le talent
Qui saura peindre ces torrents
Désespoirs d’une vie de femme
Quelle est la couleur de mes larmes.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 تیر1391ساعت 4:28 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

فراموش شده...

دریافت ترانه ی olvidado از Haydée Mercedes Sosa (خواننده ي آرژانتيني)

براي اينكه كمي  بيشتر در مورد اين هنرمند بزرگ بخونيد ،اينجا كليك كنيد

De tu palo soy, hijo de tu cuero
soy el olvidau de la alcancía del tiempo
el que se quedó de pie poniéndote el pecho.

Flor obrera soy, silvestre de espuma
cuando el tren se va miro en las vías la luna
pensando tal vez mi pago encuentre fortuna

Mi bofe cinchó cuando repartieron
de mi no se acuerdan, dicen que nunca me vieron
que no soy de aquí, que ya no tengo remedio.

SOY EL OLVIDAU, EL MISMO QUE UN DÍA
SE PUSO DE PIE TRAGANDO TIERRA Y SALIVA
CAMINO HACIA EL SOL PARA CURAR LAS HERIDAS

II
Una herida soy, buscando el salario
maestros de pie cuidando pichones blancos
que madurarán iluminando tu pago.

Soy el que quedó en medio de los ranchos
guacho del fiau a mate y guiso inventado
hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos.

No quiero de más, quiero lo que es mío
al mazo trampeau voy a torcerle un destino
levántate cagón que aquí canta un argentino.

SOY EL OLVIDAU...

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 تیر1391ساعت 3:28 قبل از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

خود-محور

 

دانلود آهنگ egocentrica از Siomona Milionari

http://www.kisskiss.it/export/ospiti/Simona-molinari-e-peter-Cincotti/simona-molinari-04.jpg

Cerco le attenzioni di quegli uomini golosi
Vendo sguardi ed emozioni so di vivere in simbiosi
Con gli applausi della gente che mi ascolta e non mi sente
Coi giudizi e le paure di chi sa che sono pure un po'
Egocentrica
E a volte forse un po' lunatica
Ma non sarò la prima e l'ultima
Che vuole sentire d'esser l'unica
Non segua la moda e non sono consumista
Non distinguo una Skoda da una Punto o da una Fiesta
Corro anche se questo vento
Non mi porterà mai più in alto
Perché vivo solo quando
Amo, rido, piango e canto…
Egocentrica
E a volte forse un po' lunatica
Ma non sarò la prima e l'ultima
Che vuol sentire d'esser l'unica
Se poi mi dai appuntamento stasera
Non aspettarti che arrivi a quell'ora
Tu chiamami e fammi sentire signora
Come una bimba tu sai sono ancora
Egocentrica
E a volte forse un po' lunatica
Ma non sarò la prima e l'ultima
Che vuol sentire d'esser l'unica
Egocentrica
Lunatica
L'ultima
L'unica
Ora che sapete perché sono qui davanti
Non mi giudicate male perché a riflettori spenti
Sono fragile anche timida, ma non per questo stupida
E dopo il palcoscenico una vita vera ancora ce l'ho.


.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 تیر1391ساعت 2:23 قبل از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

نیویورک

لينك دانلود آهنگ Newyork از Frank Sinatra

{New York, New York}

Start spreading the news,
I'm leaving today
I want to be a part of it
New York, New York

These vagabond shoes,
Are longing to stray
Right through the very heart of it
New York, New York

I want to wake up in a city,
That doesn't sleep
And find I'm king of the hill
Top of the heap

These little town blues,
Are melting away
I'm gonna make a brand new start of it
In old New York

If I can make it there,
I'll make it anywhere
It's up to you
New York, New York

و حالا ترجمه ي فرانسه  از اين منبع

{New York, New York}

New York New York (New York New York)

Répandez la nouvelle, je pars aujourdhui
Je veux faire partie de
New York, New York
Ces chaussures de vagabond, ont très envie d'errer
Dans le coeur même de
New York, New York

Je veux me réveiller, dans la ville qui ne dort jamais
Et constater que je suis le roi de la colline
Au sommet de l'échelle

[Refrain]
Ces déprimes de petites villes, se fondent au loin
Je repartirai de zéro
Dans la vieille New York
Si je peux réussir là-bas, je réussirai partout
Ca dépend de toi, New York, New York

New York, New York
Je veux me réveiller, dans la ville qui ne dort jamais
Et constater que je suis Le premier A, Le sommet de la liste
Le roi de la colline, Le premier A

[Refrain]

{Traduction fournie par top-parole}


 
+ نوشته شده در  سه شنبه 6 تیر1391ساعت 9:33 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

امانوئل

دانلود آهنگ Emmanuel از Pierre Bachelet

برای ترجمه ی انگلیسی روی ادامه ی مطلب کلیک کنید

Emmanuelle

Mélodie d'amour chantait le cœur d'Emmanuelle
Qui bat cœur à corps perdu
Mélodie d'amour chantait le corps d'Emmanuelle
Qui vit corps à cœur déçu

Tu es encore
Presque une enfant
Tu n'as connu
Qu'un seul amant
Mais à vingt ans
Pour rester sage
L'amour étant
Trop long voyage

Mélodie d'amour chantait le cœur d'Emmanuelle
Qui bat cœur à corps perdu
Mélodie d'amour chantait le corps d'Emmanuelle
Qui vit corps à cœur déçu

L'amour à cœur
Tu l'as rêvé
L'amour à corps
Tu l'as trouvé
Tu es en somme
Devant les hommes
Comme un soupir
Sur leur désire

Tu es si belle
Emmanuelle
Cherche le cœur
Trouve les pleurs
Cherche toujours
Cherche plus loin
Viendra l'amour
Sur ton chemin

Mélodie d'amour chantait le cœur d'Emmanuelle
Qui bat cœur à corps perdu
Mélodie d'amour chantait le corps d'Emmanuelle
Qui vit corps à cœur déçu


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 24 خرداد1391ساعت 8:27 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

تونل عشق

دانلود آهنگ tunnel of love از dire straits

getting crazy on the waltzers but it's the life that i choose
sing about the sixblade sing about the switchback and a torture tattoo
and i been riding on a ghost train where the cars they scream and slam
and i don't know where i'll be tonight but i'd always tell you where i am

in a screaming ring of faces i seen her standing in the light
she had a ticket for the races just like me she was a victim of the night
i put a hand upon the lever said let it rock and let it roll
i had the one arm bandit fever there was an arrow through my heart and my soul

and the big wheel keep on turning neon burning up above
and i'm just high on the world
come on and take a low ride with me girl
on the tunnel of love

it's just the danger when you're riding at your own risk
she said you are the perfect stranger she said baby let's keep it like this
it's just a cake walk twisting baby step right up and say
hey mister give me two give me two cos any two can play

and the big wheel keep on turning neon burning up above
and i'm just high on the world
come on and take a low ride with me girl
on the tunnel of love

well it's been money for muscle another whirligig
money for muscle and another girl i dig
another hustle just to make it big
and rockaway rockaway

and girl it looks so pretty to me just like it always did
like the spanish city to me when we were kids
oh girl it looks so pretty to me just like it always did
like the spanish city to me when we were kids

she took off a silver locket she said remember me by this
she put her hand in my pocket i got a keepsake and a kiss
and in the roar of the dust and diesel i stood and watched her walk away
i could have caught up with her easy enough but something must have made me stay

and the big wheel keep on turning neon burning up above
and i'm just high on the world
come on and take a low ride with me girl
on the tunnel of love

and now i'm searching through these carousels and the carnival arcades
searching everywhere from steeplechase to palisades
in any shooting gallery where promises are made
to rockaway rockaway from cullercoats and whitley bay out to rockaway

and girl it looks so pretty to me like it always did
like the spanish city to me when we were kids
girl it looks so pretty to me like it always did
like the spanish city to me when we were kids

 
+ نوشته شده در  چهارشنبه 24 خرداد1391ساعت 8:19 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

خیابان های فیلادلفیا

دانلود آهنگ streets of philadelphia از bruce springsteen

I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt
I was unrecognizable to myself
Saw my reflection in a window and didn't know my own face
Oh, brother, are you gonna leave me wasting away
On the streets of Philadelphia

I walked the avenue 'til my legs felt like stone
I heard voices of friends vanished and gone
At night I could hear the blood in my veins
Just as black and whispering as the rain
On the streets of Philadelphia

Ain't no angel gonna greet me
It's just you and I, my friend
And my clothes don't fit me no more
I walked a thousand miles just to slip this skin

The night has fallen and I'm lying awake
I can feel myself fading away
So receive me, brother, with your faithless kiss
Or will we leave each other alone like this
On the streets of Philadelphia

NewPP limit report Preprocessor node count: 831/1000000 Post-expand include size: 8637/2097152 bytes Template argument size: 1472/2097152 bytes Expensive parser function count: 3/100 ExtLoops count: 3/100

-->

+ نوشته شده در  چهارشنبه 24 خرداد1391ساعت 7:55 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

زاده ی عشق

دانلود آهنگ made to love  از  tobynac

The dream is fading, now I'm staring at the door
I know its over cause my feet have hit the cold floor
Check my reflection, I ain't feelin what I see
It's no mystery
Whatever happened to a passion I could live for
What became of the flame that made me feel more
And when did I forget that...

I was made to love you
I was made to find you
I was made just for you
Made to adore you
I was made to love
And be loved by you
You were here before me
You were waiting on me
And you said you'd keep me
Never would you leave me I was made to love
and be loved by you

The dream's alive with my eyes opened wide
Back in the ring you've got me swinging for the grand prize
I feel the haters spittin vapors on my dreams
But I still believe
I'm reachin out, reachin up, reachin over
I feel a breeze cover me called Jehovah
And daddy I'm on my way
Cause I was made to love...

I was made to love you
I was made to find you
I was made just for you
Made to adore you
I was made to love
And be loved by you
You were here before me
You were waiting on me
And you said you'd keep me

Never would you leave me I was made to love
and be loved by you

I was made to love you
I was made just for you
Made to adore you
I was made to love
And be loved by you
You were here before me
You were waiting on me
And you said you'd keep me
Never would you leave me I was made to love
and be loved by you

(nah, nah, nah, nah - nah, nah, nah, nah, nah)
(nah, nah, nah, nah - nah, nah, nah, nah, nah)

Anything I would give up for you (nah, nah, nah, nah, nah)
Everything, I'd give it all away (nah, nah, nah, nah, nah)

Anything I would give up for you (nah, nah, nah, nah, nah)
Everything, I'd give it all away (nah, nah, nah, nah, nah)

Anything I would give up for you (nah, nah, nah, nah, nah)
Everything, I'd give it, I'd give it all away, Oh yeah

Cause I was made to love you (I was made to love you)
Yeah I was made to love you (I was made to find you)
Cause I was made to love you (I was made to adore you, made just for you) (nah, nah, nah, nah, nah)
I was made to love you (I was made to adore you, made just for you)
Cause I was made to love you (I was made to adore you, made just for you) (nah, nah, nah, nah, nah)
I was made to love you (I was made to adore you)

Yeah I'm loved by you
Yeah I'm loved by you (nah, nah, nah, nah, nah)
Yeah I' m loved by you (nah, nah, nah, nah, nah)
(nah, nah, nah, nah, nah)
(nah, nah, nah, nah, nah)

+ نوشته شده در  چهارشنبه 24 خرداد1391ساعت 7:50 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

کارناوال زنگار

دانلود آهنگ carnival of rust از core

Carnival of Rust

D' you breath the name of your saviour in your hour of need,
n' taste the blame if the flavor should remind you of greed,
Of implication, insinuation and ill will, till' you cannot lie still,
In all this turmoil, before red cape and foil come closing in for a kill

Come feed the rain
Cos I'm thirsty for your love dancing underneath the skies of lust

Yeah feed the rain
Cos without your love my life ain't nothing but this carnival of rust

It's all a game, avoiding failure, when true colors will bleed
All in the name of misbehavior and the things we don't need
I lust for after no disaster can touch us anymore
And more than ever, I hope to never fall, where enough is not the same it was before

Come feed the rain...

Don't walk away, don't walk away, oh, when the world is burning
Don't walk away, don't walk away, oh, when the heart is yearning

+ نوشته شده در  چهارشنبه 24 خرداد1391ساعت 7:43 بعد از ظهر  توسط فرخ صادقی  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر